ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ МУ ДАДЕ БЛАГОДАРНИЦА НА МИТКО ЈАНЧЕВ ЗА ПОДРШКАТА КОЈА КАВАДАРЦИ И КОЖУВЧАНКА ЈА ДАВА НА СИНДИКАТОТ

0
694

Почитувани членови,

Денес, 21.06.2022 година, делегација во состав д-р Марјан Кицев Претседател на МПС, Зоран Кузманоски Генерален секретар на МПС и Зоран Крстев Потпретседател на МПС остварија работна посета на Кожувчанка ДОО Кавадарци и Општина Кавадарци.

На средбата е изразена голема благодарност до општествено одговорната компанијата “Кожувчанка ДОО” како и до Општина Кавадарци и Градоначалникот д-р Митко Јанчев со кои имаме успешна долгогодишна соработка и од истите со годините наназад добиваме максимална поддршка на сите активности на Македонскиот полициски синдикат.

Оваа година компанијата “Кожувчанка ДОО” и Општина Кавадарци беа дел и несебично ја поддржаа манифестацијата “30 години Македонски полициски синдикат” и допринесоа за нејзино успешно реализирање.

Се надеваме дека овие одлични примери ке бидат поттик и за други општествено одговорни компании да допринесат во реализацијата на планираните активности на Македонскиот полициски синдикат.

Во рамките на посетата на Градоначалникот д-р Митко Јанчев и на Директорот за логистика во Кожувчанка ДОО, Благојче Чупаркоски им беа доделени членски карти за почесни членови на МПС.

⁣Македонски полициски синдикат

Претседател

д-р Марјан Кицев

Të nderuar anëtarë,

Sot, më 21 qershor 2022, delegacion i përbërë nga dr. Marjan Kicev, kryetar i SPM-së, Zoran Kuzmanoski, Sekretar i Përgjithshëm i SPM-së dhe Zoran Krstev, nënkryetar i SPM-së,patën një vizitë pune në Kozhuvçanka SHPK Kavadar dhe Komunën e Kavadarit.

Në takim u shpreh mirënjohje e madhe për kompaninë përgjegjëse shoqërore “Kozhuvçanka SHPK” si dhe për Komunën e Kavadarit dhe Kryetarin Dr.Mitko Jançev me të cilët kemi bashkëpunim të suksesshëm afatgjatë dhe prej tyre ndër vite marrim maksimumin. mbështetje për të gjitha aktivitetet e Sindikatës së Policisë së Maqedonisë.

Këtë vit kompania “Kozuvchanka SHPK” dhe Komuna e Kavadarit ishin pjesë dhe me vetëmohim e përkrahën manifestimin “30 vjet Sindikata e Policisë së Maqedonisë” dhe kontribuan në realizimin e saj të suksesshëm.

Shpresojmë se këta shembuj të shkëlqyer do të jenë nxitje për kompanitë e tjera me përgjegjësi shoqërore që të kontribuojnë në realizimin e aktiviteteve të planifikuara të Sindikatës së Policisë së Maqedonisë.

Gjatë vizitës së kryetarit të komunës, Dr. Mitko Jançev dhe drejtorit të Logjistikës në Kozuvçanka SHPK Bllagojçe Çuparkoski, iu ndanë libreza për anëtarë nderi të SPM-së.

Sindikata e policisë së Maqedonisë

Kryetar

Dr Marjan Kicev