Флакрон Беџети : РСМ да ги отвори границите исто како соседните држави и ЕУ, печалбарите да доаѓаат во својата татковина без ПЦР тест и мерка за изолација

0
949

Прес конференција на Флакрон Беџети-Алијанса за Албанците.

Владата на Северна Македонија донесе одлука за отворање на границите од 17 јуни. Сепак, ова отворање на границите не е дел од слободното движење на нашите граѓани, односно, нивното влегување во Северна Македонија.

Северна Македонија и нејзината влада продолжуваат да спроведуваат различни и уникатни мерки од тие на државите од регионот, бидејќи експериментираше со скоро сите решенија на Владата за спречување на Ковид 19, кои немаа успех или ефект во заштитата на јавното здравство.

Што се однесува до AА, не прифатливо е решението дека нашите граѓани кои сакат да се вратат во Северна Македонија како услов, мора да имаат ПЦР тест, а уште помалку да се изолираат.

Северна Македонија сега е за жал лидер во регионот во однос на бројот на заразени и мртви на милион жители, така што јавното здравство на нејзините граѓани не може да биде загрозено од нашите печалбари кои доаѓаат од земјите на ЕУ кои скоро ја победија битката со Ковид 19 и ги отворија границите за движење без никакви пречки.

Со ова однесување РСМ не ги почитува ниту правилата за добрососедство кон државите кои не бараат тестови за нашите граѓани.

Итно бараме Владата на следниот состанок да ги отстрани активните мерки за граѓаните кои се враќаат во својата татковина, тестот за ПЦР и самата изолација од неколку причини, и тоа;

Северна Македонија, како аспирант за ЕУ, мора да ги практикува истите практики на државите на ЕУ кои ги отворија своите граници без никакви ограничувања.

Сведоци сме на многу тенденции за злоупотреба на оваа состојба, но и оштетување на нашите граѓани кои мораат да платат стотици евра за нивните семејства за ПЦР тестовите, кои честопати не се ни точни.

Итно бараме Владата и Министерството за внатрешни работи да се однесуваат правилно со граѓаните кои доаѓаат од дијаспората, овозможувајќи слободно движење, без понатамошно вознемирување и одложувања на граничните премини.

Бараме нашите печалбари, како граѓани на Република Македонија, да ги уживаат сите свои права и процесот на гласање на 15 јули. Секоја друга рестриктивна мерка, како изолацијата од две недели, може да се сфати како тенденција за нивно исклучување од процесот на гласање.

Како мерка бараме со нивното влегување во РСМ да се приложи само нивна адреса и телефонски број за контакт (како што е примерот на Хрватска), така што може да им се испрати упатство за заштитните мерки и превенција доколку некој од наши иселеници покаже симптоми од Ковид 19, а во случај на нивна инфекција сите државни контроли и услуги да ги плати државата, затоа што нашите иселеници секоја година ги полнат државните каси со по 200 милиони евра секој со своите дознаки.

Flakron Bexheti – Zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët,

RMV t’i hapë kufijtë njëjtë si shtetet fqinje dhe ato të BE-së, mërgimtarët të vijnë në vendlindje pa test PCR dhe t’ju hiqet masa e vetë izolimit.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka sjellë vendim për hapjen e kufijve prej datës 17 Qershor. Megjithatë kjo hapje e kufijve nuk është në kuadër të lëvizjes së lirë të qytetarëve tanë respektivisht, hyrjen e tyre në Maqedoninë e Veriut.

Maqedonia e Veriut,  dhe Qeveria e saj vazhdon të zbatojë masa unike nga vendet e rajonit, njëjtë siç ka eksperimentuar po thuajse me shumë vendime të Qeverisë për parandalimin e Covid 19, të cilat nuk kanë dhënë aspak sukses dhe efekt në mbrojtjen e shëndetit publik.

Për në si ASH është i papranueshëm vendimi që qytetarët tanë për t’u kthyer në Maqedoninë e Veriut si kusht duhet ta kenë PCR testin, e aq më pak edhe të vetë izolohen.

Maqedonia e Veriut tani më fatkeqësisht është lider në rajon për nga numri i të infektuarve dhe të vdekurve në milion banor, andaj shëndeti publik i qytetarëve të saj, nuk mund të rrezikohet nga mërgimtarët tanë që vijnë nga vendet e BE-së të cilat  pothuajse e kanë fituar betejën me Covid 19 dhe i kanë hapur kufijtë për të lëvizur pa asnjë pengesë.

Me këtë veprim RMV nuk po respekton as rregullat e fqinjësisë së mirë ndaj shteteve ta cilat nuk po kërkojnë testime për qytetarët tanë.

Kërkojmë urgjentisht që Qeveria në mbledhjen e radhës t’i heqë masat aktive për qytetarët që kthehen ne vendlindje, testin PCR si dhe vetë izolimin për disa arsye edhe atë;

Maqedonia e Veriut si aspirante e BE- duhet t’i praktikojë praktikat e njëjta të shteteve të BE-së të cilët i kanë hapur kufijtë pa asnjë kufizimi.

Jemi dëshmitar të shumë tendencave për ta keqpërdor këtë situatë, por edhe për ta dëmtuar xhepin e qytetarëve tanë të cilët duhet të paguajnë më qindra euro për familjet e tyre për PCR testime, të cilat edhe shpesh herë nuk rezultojnë të sakta.

Kërkojmë urgjentisht që Qeveria dhe MPB të sillen në mënyrë korrekte më qytetarët që vijnë nga diaspora, duke u mundësuar lëvizje të lirë, pa maltretime dhe vonesa shtesë nëpër pikat kufitare.

Kërkojmë që mërgimtarët tanë  si shtetas të RMV-së t’i gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre edhe të procesit të votimit më 15 Korrik, çdo masë tjetër kufizuese si ajo e izolimit për dy javë mund të kuptohet edhe si tendencë për t’i përjashtuar ata nga procesi i votimit.

Kërkojmë që në hyrjen e mërgimtarëve në RMV të merret vetëm adresa e tyre dhe një numër kontakti i telefonit (siç është shembulli i Kroacisë) që më pas t’u dërgohet një udhëzues për masat mbrojtëse dhe preventivën në rast se dikush nga mërgimtarët tanë shfaq simptoma të Covid 19, dhe në rast të infektimit të tyre të gjitha kontrollet dhe shërbimet e shtetit t’i paguajë shteti, sepse mërgimtarët tanë për çdo vit mbushin arkën e shtetit me nga 200 milion euro me remitencat e tyre.