ЏАФЕРИ НА ИФТАРСКАТА ВЕЧЕРА УПАТИ ПОРАКИ ЗА ВЗАЕМНА ПОЧИТ, ЖЕЛБИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ Џ БЛАГОСОСТОЈБА И УСПЕХ

0
143
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, по повод светиот месец Рамазан, приреди Ифтарска вечера на која беа поканети и присуствуваа претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Јован Митрески, претседателката на Уставниот суд, Добрила Кацарска, поранешниот претседател на Владата, Димитар Ковачевски, актуелните членови на Владата, претставниците од верските заедници во земјава, претставници од судството, академската јавност и други гости.
Во своето поздравно обраќање пред присутните гости, премиерот Џафери посочи дека  Ифтарската вечера, како традиција за време на светиот месец Рамазан, е начин за собирање на блиското и далечно семејство, на пријателите, соработниците. Рамазан, иако е месец во кој верниците од исламската вероисповед постат, во исто време, ги хранат душата и мислите со позитивни мисли, со взаемна почит и разбирање, со чувство на солидарност и сочувство за секое човечко битие.
При тоа, ифтарските вечери се можност и за потсетување на основните вредности на взаемна почит, упатување на желби за добро здравје, благосостојба и успех.
„Семејството е главниот столб, околу кое се одвива целиот наш живот и кое е најзначајната поддршка и поттик за да можеме да ги вршиме нашите секојдневни задачи и одговорности со највисоката посветеност и внимание.Само тогаш кога имаме мир во семејството, имаме спокој и во умот, и можеме да рефлектираме спокој и во работата и во државата. Апелирам до сите, да бидеме подобри луѓе од тоа што сме, да правиме корисни дела за луѓето во потреба, затоа што само тогаш ќе бидеме вистински среќни, кога сите околу нас ќе ја споделуваат среќата со нас“, порача претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери.
Xhaferi në darkën e iftarit drejtoi mesazhe për respekt të ndërsjellë, urime për shëndet të mirë, mirëqenie dhe sukses
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, me rastin e muajit të shenjtët ë Ramazanit, organizoi darkë iftari në të cilën ishin të ftuar dhe merrnin pjesë Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jovan Mitreski, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrilla Kacarsk, Kryetari i mëparshëm i Qeverisë, Dimitar Kovaçevski, anëtarët aktualë të Qeverisë, përfaqësuesit e bashkësive fetare në vend, përfaqësuesit e gjyqësisë, opinionit akademik dhe mysafirë tjerë.
Në fjalën e vet përshëndetëse para mysafirëve të pranishëm, Kryeministri Xhaferi sugjeroi se darka e iftarit, si traditë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, është mënyrë për tubimin e familjes së afërme dhe të largët, të miqve, bashkëpunëtorëve.
Ramazani, edhe pse muaj në të cilin besimtarët agjërojnë, në të njëjtën kohë e ushqejnë shpirtin me vepra dhe mendime pozitive, me respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë, me ndjenjë solidariteti dhe bashkëndjesie për çdo qenie njerëzore. Me ç’rast, darkat e iftarit jenë mundësi edhe për të rikujtuar vlerat themelore të respektit të ndërsjellë, drejtimit të dëshirave për shëndet të mirë, për mirëqenie dhe sukses.
“Familja është shtylla kryesore rreth së cilës zhvillohet jeta jonë dhe e cila është mbështetja dhe shtytja më e rëndësishme për të mund ti kryer detyrat dhe përgjegjësitë tona të përditshme me përkushtimin dhe vëmendjen më të lartë. Vetëm atëherë kur kemi paqe në familje, kemi paqe në mendje, dhe mund të reflektojmë paqe në punë dhe në shtet. Apeloj te të gjithë, të bëhemi njerëz më të mirë se ajo që jemi, të bëjmë vepra të dobishme për njerëzit në nevojë, sepse vetëm atëherë do të jemi vërtetë të lumtur, kur të gjithë përreth nesh do e ndajnë gëzimin me ne,” porositi Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi.
Me respekt,