ТРЕНЧЕВСКА : СОРАБОТКАТА СО ОПШТИНИТЕ Е КЛУЧНА, ИНВЕСТИРАМЕ ВО ПРОЕКТИ ОД КОИ ДИРЕКТНА ПРИДОБИВКА ИМААТ НАШИТЕ ГРАЃАНИ

0
487

Во Министерството за труд и социјална политика, денес се потпишаа договори за соработка и договори за групна набавка со општините Карбинци, Дебар и Македонски Брод од страна на министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска и градоначалниците на општините.

Договорите за соработка и за групна набавка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Општина Македонски Брод се однесуваат за изведување на градежни работи за реконструкција со пренамена на детска градинка во Центар за дневен престој за деца со пречки во развој за 24 корисници поделени во две групи по 12 корисници.

Предвидените активности се согласно Програмата на Владата на Република Северна Македонија за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2023 година. Министерството се обврзува од својот буџет за 2023 година да обезбеди средства за изведување на градежните работи, кои се предмет на договорот. Договорите се потпишаа од страна на министерката Јованка Тренчевска и градоначалникот на Општина Македонски Брод, Жарко Ристески.

Договорите за соработка и за групна набавка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Општина Карбинци се однесува за реализација и финансирање на активности за изведување на градежни работи за Доградба на постоечка детска градинка во Oпштина Карбинци село Таринци, со капацитет од 48 деца.

Предвидените активности се согласно Програмата на Владата на Република Северна Македонија за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2022 година, како и согласно Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2023 година. Министерството за труд и социјална политика се обврзува од својот буџетот за 2023 година да обезбеди средства за изведување на градежно занатски работи за доградба на детска градинка, а Општина Карбинци да учествува во адаптација и пренамена на стариот дел на објектот и во набавка на опремата. Договорите се потпишаа од страна на министерката Јованка Тренчевска и градоначалникот на Општина Карбинци, Виктор Паунов.

Договорите за соработка и за групна набавка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Општина Дебар се однесуваат за изведување на градежни работи за измени во тек на градба за доградба на детска градинка Брешиа во Дебар, кој ќе биде во состав на ЈОУДГ ,,Брешиа“ – Дебар, со капацитет од 62 деца.

Предвидените активности се согласно Програмата на Владата на Република Северна Македонија за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2021 година. Министерството за труд и социјална политика се обврзува од својот буџет за 2023 година да обезбеди средства за изведување на градежни работи за измени во тек на градба за доградба на детска градинка Брешиа во Дебар и опремување на истата. Договорите се потпишаа од страна на министерката Јованка Тренчевска и градоначалникот на Општина Дебар, Хекуран Дука.