СТОЈАНЧЕ АНГЕЛОВ: ВЕЖБА „БЕЛАСИЦА 2021“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА РЦУК СТРУМИЦА, 03-04.09.2021 И КООРДИНАЦИЈА СО Р. ГРЦИЈА

0
269

Денеска, 03.08.2021 (петок) почна и успешно се реализираше заедничката вежба „Белсица 2021“ на Р. С: Македонија и Р. Грција која е плод на неколкугодини межугранична проектна соработка. Според сценариото имаше повеќе активности на Шарена чешма на повисоките делови од планината Беласица и на грчка страна и на македонска страна од планината.. Директорот на ЦУК, Стојанче Ангелов, ги посети учесниците и на терен на повисокиот дел на Беласица ги проследи вежбовните целодневни активности, а учествуваше во одредени протоколри сегменти

Ова а вежба е избежбување при симулиран пожар по сценарио за оперативно користење на опремата од ИПА европски поект за Интегриран опертивен центар за хуманитарна помо,ш – HELP, што вклучува дизајн на кластер од контејнери за извршување на клучни операции за олеснување при справување со катастрофи. Двата меѓусебно поврзани контејнери “Командни Центри – C4I” (еден за Р. Македонија и еден за Грција) беа испорачани како прототипи во рамките на “HELP” проектот, заедно со медицински контејнер – “MED” (само за Грција). Главната цел на проектот е да ја подобри стратешката и оперативаната ефикасност на јавната администрација и јавните служби во управувањето со елементарните непогоди во пошироката прекугранична област преку обезбедување на интегрирано решение за техничка поддршка и управување со пост-катастрофални операции и логистика на терен. Проектот е дел од активностите за меѓугранична соработка на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, којшто е еден од осумте центри во Република Северна Македонија формиран според Законот за рамномерен регионален развој, опфаќа 10 општини од регионот, се простира на територија од 2835 км2, со население од 171 416 жители.

СЦЕНАРИО ЗА ВЕЖБОВНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГАСЕЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАР НА ПЛ. БЕЛАСИЦА – „БЕЛАСИЦА 2021“, СО АНГАЖИРАЊЕ НА СИЛИТЕ ВО СОСТАВ НА СУК НА ПОДРАЧЈЕТО НА РЦУК СТРУМИЦА, 03-04.09.2021 И КООРДИНАЦИЈА СО Р. ГРЦИЈА – кратко реоследно одвивање и содржина на вежбата.

Почеток на вежбата
Дојава, по мобилен телефон од страна на група рекреативни планинари, за забележан шумски пожар на планина Беласица, над м.в. „Шарена чешма“, н.в. 1300 метри, раскрсница над планинарскиот дом. Oколу 08:30 часот, од подалечна дистанца забележале две групи на непознати лица, веројатно илегални мигранти, како се оддалечуваат од место во близина на локацијата на пожарот, а во правец исток-запад кон село Мокриево.
Известување на субјекти на СУК од страна н РЦУК Струмица
Мобилизирање на НШ „Беласица“ –Струмица
Мобилизирање на ТППЕ Струмица
Информирање на СВР Струмица-ПСОН Струмица
Пристигнување на локација

Проширување на пожарот
Поради непристапниот терен, силниот ветер од северен правец доаѓа до интензивирање на пожарот и негово ширење во појас кон м.в. Пири Оџа, (метеоролошка станица), н.в. 1645 м. Затоа се активираат доброволци од редовите на планинарското друштво „Ентузијаст„ од Струмица кое стопанисува со пл. дом „Шарена чешма“ лоциран во близина на зафатеното подрачје со пожар.

Можно проширување на пожарот на територијата на Р. Грција

Извидување на пограничниот појас од страна на грчките служби.

Второ проширување на пожарот
Информација за загубени туристи во пошироката зона на опфатот на пожарот
Свикување на Регионален штаб за управување со кризи во скратен состав.

Пристигнување на силите за потрага
Пристигнување на силите на ТППЕ Радовиш и ТППЕ Валандово и ОО Црвен крст-Струмица

Проширување на пожарот на територијата на Р. Грција.

Поради засилување на интензитетот на ветерот и менување на неговиот правец, доаѓа до интензивирање на пожарот и негово ширење. „Канализирањето“ заради рељефот го насочува кон сртот на пл. Беласица, кон м.в. Семер Кајас, заканувајќи се да се прошири и на територијата на Р. Грција. На тоа подрачје во рамките на Општина Серес, се наоѓа заштитено подрачје Натура 2000 GR1260001 и неопходно е навремено дејствување за спречување на ширењето на пожарот и загрозување на заштитеното подрачје.

Пронајдени се – изгубени планинара.
(изведување просеци, контра пожари и сл., пожарот се држи под контрола на наша територија. Но, заради неговиот интензитет, силниот ветер од северен правец, правецот на ширење, истиот се префрла и на територијата на Р. Грција, кај м.в. Семер Кајас н.в. 1877 м и на м.в. Сечена Скала н.в.
Гасење на пожарот на подрачјето на двете држави.

Грчките власти се известени македонските власти за проширување на пожарот на грчка територија и ситуацијата од двете страни на пограничната зона.
Изгасен е пожарот и на грчка територија
Кратка евалуација и научени лекции од вежбата.