СРЕДБА ЏАФЕРИ – БЕГАЈ : СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА СЕ ПОВЕЌЕ ОД САМО СОСЕДСКИ ЗЕМЈИ

0
93
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери,  денеска оствари средба со претседателот на Република Албанија, Бајрам Бегај, кој што е  во земјава  во рамките на учеството на Парламентарно собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа што се одржува во Собранието на Република Северна Македонија.

На средбата, премиерот Џафери му посака топло добредојде на претседателот Бегај, изразувајќи задоволство од континуираниот политички дијалог, како и развојот на билатералните односи меѓу двете држави, кои се карактеризираат со пријателски и братски однос кој е повеќе од само добрососедски однос. Единствено економската размена  со Република Албанија не го рефлектира  тој одличен однос и затоа соговорниците се согласија дека таа треба да биде приоритет и за актуелните Влади на двете земји, и секако имајќи го предвид очекуваниот избор на новиот владин состав во земјава по одржаните парламентарни избори, и за идната Влада на Република Северна Македонија.  Премиерот Џафери истакна дека е важно да се продолжи со реформи за исполнување на зацртаниот пат на двете земји, кои веќе се сојузници во НАТО, со надеж дека и процесот на евроинтеграции ќе  се заокружи со успех.

Претседателот Бегај, изрази задоволство од можноста да се сретне  со Премиерот Џафери, на кого му се заблагодари за ангажманот, професионалноста, гордоста и достоинството со кое ја исполни уставната надлежност на Премиер на земјава, а што претставува додадена вредност за него и за Република Северна Македонија. Важно е, истакна тој, „да се задржи и надгради уште повеќе тоа што е постигнато во Република Северна Македонија, а  што е во однос на однос на правата и обврските на заедниците.“  Се согласи со констатациите на премиерот Џафери во однос на тоа дека евроинтеграциите се приоритет за просперитетот, стабилноста и безбедноста на регионот и на евроатлантската заедница во регионот, и дека е добро што и двете држави се на иста линија со Европската Унија што се однесува на надворешната и безбедносната политика на Унијата.

Соговорниците се согласија дека ќе продолжат да ја интензивираат и збогатуваат взаемната соработка во сите полиња од взаемен интерес и во полза на граѓаните на двете земји.

Takimi Xhaferi-Begaj: Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë më shumë se vetëm vende fqinje
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot realizoi takim me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, i cili është në vend në kuadër të pjesëmarrjes në Asamblenë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore që mbahet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në takim, Kryeministri Xhaferi i uroi mirëseardhje të ngrohtë Presidentit Begaj, duke shprehur kënaqësi për dialogun e vazhdueshëm politik, si edhe zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve, të cilat karakterizohen me raport miqësor dhe vëllazëror i cili është më shumë se vetëm raport i fqinjësisë së mirë. Vetëm këmbimi ekonomik me Republikën e Shqipërisë nuk e reflekton atë raport të shkëlqyer dhe prandaj bashkëbiseduesit u pajtuan se ai duhet të jetë prioritet edhe për Qeveritë aktuale të dy vendeve, dhe gjithsesi, duke e pasur parasysh zgjedhjen e pritur të përbërjes së re qeveritare në vend pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, edhe për Qeverinë e ardhshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Xhaferi theksoi se është me rëndësi të vazhdohet me reformat për përmbushjen e rrugës së përcaktuar të dy vendeve, të cilat tani më janë aleatë në NATO, me shpresë se edhe procesi i euro integrimit do të rrumbullakohet me sukses.

Presidenti Begaj, shprehu kënaqësi për mundësinë e takimit me Kryeministrin Xhaferi, të cilin e falënderoi për angazhimin, profesionalizmin, krenarinë dhe dinjitetin me të cilin e përmbushi detyrën kushtetuese të Kryeministrit të vendit, a që paraqet vlerë e shtuar për të dhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me rëndësi është, theksoi ai, “të ruhet dhe mbindërtohet akoma më shumë ajo që është arritur në Republikën e Maqedonisë së Veriut a që është në drejtim të drejtave dhe obligimeve të komuniteteve në vend.” U pajtua me konstatimet e Kryeministrit Xhaferi në drejtim të asaj se euro integrimet janë prioritet për prosperitetin, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe bashkësisë euroatlantike në rajon dhe se është mirë që të dy shtetet janë në vijë të njëjtë me Bashkimin Evropian a që është në kontekst të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Unionit.

Bashkëbiseduesit u pajtuan se do të vazhdojnë të intensifikojnë dhe pasurojnë bashkëpunimin e ndërsjellë në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë dhe në dobi të qytetarëve të të dyja vendeve.