СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ГАШИ СО ДЕЛЕГАЦИЈА НА БАВАРСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

0
58

Претседателот на Собранието, Африм Гаши, денеска оствари средба со Делегацијата од баварскиот Парламент.

На средбата,  претседателот Гаши изрази големо задоволство  за континуираниот германски интерес за унапредување на соработката на сите нивоа, вклучително и на парламентарно ниво.

Сојузна Република Германија, рече претседателот на Собранието, е наш силен поддржувач во изминатите децении за остварувањето на нашите стратешки цели – претходно членството во НАТО и актуелно, напорите за наше што поскоро зачленување во Европската Унија, за што сме особено благодарни.

Гаши, исто така, ја спомна и трговската размена: “Германија е наш најголем трговски партнер, рангирана на прво место, со кој остварувaме најголем обем на трговска размена со светот во последните 10 години. Високата трговска размена е резултат на значајни германски инвестиции’’.

Членовите на Делегацијата изразија благодарност за приемот и на Гаши му посакаа успех на неговата нова функција како претседател на Собранието.

Тема за дискусија на средбата беше и образовниот систем, при што беа разменети мислења за дуалното образование. Гаши притоа нагласи дека таа тема е многу важна за нашата држава и  дека, благодарение на интересот на германските компании да инвестираат во нашата земја и проектот за поврзување на образовниот систем со дел од компаниите дуалното образование е вклучено во седум средни училишта во земјава.

На крај и двете страни се согласија за продлабочување на парламентарната соработка, како и и за соработката на сите други нивоа.

Takimi i kryetarit Gashi me Delegacionin e Kuvendit të Bavarisë

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, sot realizoi takim me delegacionin e Kuvendit të Bavarisë.

Në takim, kryetari Gashi shprehu kënaqësi të madhe për interesimin e vazhdueshëm gjerman për avancimin e bashkëpunimit në të gjitha nivelet, përfshirë edhe atë parlamentar.

Republika Federale e Gjermanisë, tha kryetari i Kuvendit, ka qenë mbështetësja jonë e fortë në dekadat e fundit për realizimin e synimeve tona strategjike – më parë anëtarësimin në NATO dhe aktualisht, përpjekjet për anëtarësimin tonë në Bashkimin Evropian sa më shpejt që të jetë e mundur, për të cilën jemi veçanërisht mirënjohës.

Gashi përmendi edhe shkëmbimin tregtar: “Gjermania, është partneri ynë më i madh tregtar, e rënditur në vend të parë, me të cilin kemi arritur vëllimin më të madh të tregtisë me botën në 10 vitet e fundit. Shkëmbimi i lartë tregtar është rezultat i investimeve të konsiderueshme gjermane.

Anëtarët e delegacionit shprehën mirënjohjen e tyre për pritjen dhe i uruan Gashit suksese në pozitën e re si kryetar i Kuvendit.

Në takim u diskutua edhe për sistemin arsimor, gjatë të cilit u shkëmbyen mendime për arsimin dual. Gashi theksoi se kjo temë është shumë e rëndësishme për vendin tonë dhe se falë interesimit të kompanive gjermane për të investuar në vendin tonë dhe projektit për lidhjen e sistemit arsimor me një pjesë të kompanive, arsimi dual është përfshirë në shtatë shkolla të mesme të vendi.

Në fund, të dyja palët ranë dakord për thellimin e bashkëpunimit parlamentar, si dhe bashkëpunimin në të gjitha nivelet e tjera.