СРЕДБА НА ПРЕМИЕРОТ ЏАФЕРИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЗЕЛЕНСКИ ВО ТИРАНА : ПОТПИШАНА ЗАЕДНИЧКА ИЗЈАВА ЗА ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА УКРАИНА

0
193
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, во рамки на работната посета на Република Албанија, се сретна со претседателот на Украина, Володимир Зеленски. На средбата присуствуваа и министерот за надворешни работи, Бујар Османи и заменик-министерот за финансии, Филип Николоски.
Премиерот Џафери ја истакна поддршката на Владата и силната определеност и посветеност кон територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во нејзините меѓународни признаени граници. Притоа, потенцираше дека на билатерална основа, но и во рамките на НАТО, целосното усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, како и со приклучувањето кон Декларацијата на земјите од Г7 за безбедносни гаранции за Украина, Северна Македонија од почетокот на руската воена агресија, манифестира континуитет во својата позиција и ќе продолжи сè додека е тоа потребно.
Премиерот Џафери, нагласи дека чувствува посебна, лична одговорност и обврска, по добиенот Орден на Принцот „Јарослав Мудриот“ од претседателот на Врховната Рада на Украина, Руслан Стефанчук во 2022 година, да продолжи активно да дава личен придонес во зајакнувањето на меѓудржавната соработка и во поддршката на државниот суверенитет и територијалниот интегритет на Украина.
Претседателот Зеленски изрази длабока благодарност до Владата и граѓаните на Северна Македонија за силната и сеопфатна поддршка, пред сѐ политичка и воена на земјата, како и за приемот на украински бегалци. Потенцираше дека Украина посебно цени што Северна Македонија се приклучи кон Бучанската Декларација за повикување на одговорност за најтешките воени злосторства извршени на територијата на Украина.
Премиерот Џафери и претседателот Зеленски, по средбата, потпишаа „Заедничка Изјава на Република Северна Македонија и Украина за евроатлантските интеграции на Украина.
Во Изјавата заеднички се осудени злосторствата од вооружените сили на Руската Федерација врз цивилно население и цивилна инфраструктура на Украина, вклучително и енергетски објекти, училишта, болници и станбени згради, коишто се заштитени со меѓународното хуманитарно право.
Нагласена е потребата за итно и целосно повлекување на сите трупи и вооружени формации на Руската Федерација од суверената територија на Украина, во рамките на нејзините меѓународно признаени граници од 1991 година. Посочено е и на важноста од истрага за воените злосторства на територијата на Украина, во согласност со меѓународното право.
Во однос на евроатлантските перспективи, во Изјавата е истакнат значителниот придонес на Украина за безбедноста на евроатлантската област, особено украинските напори да одвратат на неиспровоцираната и неоправдана воена агресија на Руската Федерација. Во таа насока, посебно е нагласен заедничкиот став за потребата од дополнително зајакнување на консолидираниот капацитет на евроатлантската заедница, со цел ефикасно спротивставување на постојните и на потенцијалните глобални предизвици и безбедносни закани.
Потенцирани се и заедничките напори да се обезбеди натамошен напредок кон имплементацијата на стандардите на ЕУ и НАТО, со цел членство на Украина во Европската Унија и во Северноатлантската алијанса. Потенцирана е и меѓусебната поддршка за време на процесот на пристапните преговори на Украина и Северна Македонија за членство во Европската Унија.

Takimi i Kryeministrit Xhaferi me Presidentin Zelenski në Tiranë: Nënshkruhet Deklarata e përbashkët për integrimin euroatlantik të Ukrainës 
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, në kuadër të vizitës së punës në Republikën e Shqipërisë, u takua me Presidentin e Ukrainës, Volodimir Zelenski. Në takim ishin të pranishëm edhe ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani dhe zëvendësministri i Financave, Filip Nikoloski.
Kryeministri Xhaferi e theksoi mbështetjen e Qeverisë dhe vendosmërinë dhe përcaktimin e fuqishëm për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht. Me ç’rast, theksoi se në bazë bilaterale, por edhe në kuadër të NATO-s, harmonizimi i plotë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, si edhe me bashkëngjitjen ndaj Deklaratës së vendeve të G7-tës për garancitë e sigurisë për Ukrainën, Maqedonia e Veriut që nga fillimi i agresionit ushtarak rus, manifeston vazhdimësi në pozicionin e saj dhe do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme.
Kryeministri Xhaferi theksoi se ndjen një përgjegjësi dhe obligim të veçantë, personale, pas pranimit të Urdhrit të Princit “Jarosllav i Urti” nga Kryetari i Verhovna Radë-s së Ukrainës, Ruslan Stefançuk në vitin 2022, të vazhdojë të japë në mënyrë aktive një kontribut personal në forcimin e bashkëpunimit ndërshtetëror dhe mbështetjen e sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial të Ukrainës.
Presidenti Zelenski shprehu mirënjohje të thellë për Qeverinë dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut për mbështetjen e fuqishme dhe të gjithanshme, në radhë të parë politike dhe ushtarake të vendit, si dhe për pritjen e refugjatëve ukrainas. Ai potencoi se Ukraina posaçërisht e vlerëson atë që Maqedonia e Veriut iu bashkua Deklaratës së Buçës për të kërkuar përgjegjësi për krimet më të rënda të luftës të kryera në territorin e Ukrainës.
Kryeministri Xhaferi dhe Presidenti Zelenski pas takimit nënshkruan “Deklaratën e Përbashkët të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ukrainës për integrimin euroatlantik të Ukrainës”.
Në Deklaratë dënohen së bashku krimet e forcave të armatosura të Federatës Ruse kundër popullsisë civile dhe infrastrukturës civile të Ukrainës, duke përfshirë objektet energjetike, shkollat, spitalet dhe ndërtesat e banimit, të cilat janë të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare humanitare.
Theksohet nevoja për tërheqje urgjente dhe të plotë të të gjitha trupave dhe formacioneve të armatosura të Federatës Ruse nga territori sovran i Ukrainës, brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht që nga viti 1991. Dhe theksohet rëndësia e hetimit të krimeve të luftës në territorin e Ukrainës, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Në lidhje me perspektivat euroatlantike, në Deklaratë theksohet kontributi i rëndësishëm i Ukrainës në sigurinë e zonës euroatlantike, veçanërisht përpjekjet e Ukrainës për të penguar agresionin ushtarak të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Federatës Ruse. Në këtë drejtim, posaçërisht është theksuar qëndrimi i përbashkët për nevojën e forcimit plotësues të kapacitetit të konsoliduar të komunitetit euroatlantik, me qëllim të kundërshtimit efikas ndaj sfidave ekzistuese dhe sfidave potenciale globale dhe kërcënimeve të sigurisë.
Janë potencuar edhe përpjekjet e përbashkëta për të siguruar përparim të mëtejshëm drejt zbatimit të standardeve të BE-së dhe NATO-s, me synimin e anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe Aleancën Veri-Atlantike. Gjithashtu është potencuar edhe mbështetja e ndërsjellë gjatë procesit të negociatave për anëtarësim të Ukrainës dhe Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në Bashkimin Evropian.