ПРОФЕСОРОТ ПО МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И ЛИДЕР НА ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА, ЈАНКО БАЧЕВ ШИРИ ЛАЖНИ ВЕСТИ ЗА ДОГОВОРОТ ОД ПРЕСПА И ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА

0
1075

Професорот по меѓународно право и лидер на партијата Единствена Македонија, шири лаги на социјалните мрежи за договорите од Преспа и договорот со Бугарија. Тој вели дека АСНОМ и НОБ биле избришани во овие два договора што не е точно.

Во амандманот на уставот направен според договорот од Преспа, не само што АСНОМ е избришан туку е додаден уште еднаш, додека НОБ не се ни споменува односно не е тема на договорот па со тоа и не е исбришан како тема или настан:

2. Амандман 34: Во Преамбулата „одлуките на АСНОМ“ се заменуваат со „Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ“ и се додаваат зборовите “Охридски Рамковен Договор“

АСНОМ не се брише во Преамбулата. Напротив, АСНОМ сега ќе се спомнува два пати. Со предложениот амандман со делот за АСНОМ се појаснува дека се повикуваме на ПРАВНИТЕ РЕШЕНИЈА кои се содржани во Прогласот на АСНОМ.

Прогласот е каталог на ПРАВНИТЕ РЕШЕНИЈА кои се темел на нашата државност. АСНОМ донел 9 решенија, кои се сумарно наброени во Прогласот, а тие се:

1. Решение на АСНОМ како врховно, законодавно и извршно народно претставничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија.
2. Декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓанинот на демократска Македонија
3. Решение на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава
4. Правилник за работа на АСНОМ
5. Решение на АСНОМ за формирање Законодавна комисија при Президиумот на АСНОМ
6. Решение на АСНОМ за формирање на Државна комисија за утврдување на престапите на окупаторите и нивните соработници
7. Решение на АСНОМ за одобрување на решенијата, наредбите и задолженијата издадени од Главниот штаб на НОВ и ПОМ и Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ
8. Решение на АСНОМ за оддавање признание и благодарност на Народноослободителната војска
9. Решение на АСНОМ за прогласување на Илинден – 2 Август за народен државен празник на македонската држава

Местото и значењето на АСНОМ во државно-правната традиција е потврдено и засилено. Освен ПРАВНИТЕ РЕШЕНИЈА, на АСНОМ е донесен и Манифест како политичка декларација. Во него има делови кои ги повикуваат Македонците од Бугарија и Македонците од Грција да се ослободат од поробените територии во Бугарија и Грција.

Манифестот останува како важен политички документ да биде дел од нашата историја, но во Преамбулата ќе биде појаснето дека темелите на државноста ги лоцираме во ПРАВНИТЕ РЕШЕНИЈА на АСНОМ, а не на политичките декларации кои биле дадени во тој момент во 1944 година, а кои би можеле да се протолкуваат како аспирации кон територии на нашите соседи.

Во договорот со Бугарија, АСНОМ и НОБ воопшто не се тема на договорот, туку се договараат сосема други работи кои немаат врска со АСНОМ и НОБ. Тоа може да се види од самиот договор подолу:

ДОГОВОР ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот текст заеднички

“Договорни страни”),
Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добрососедството, пријателството и
соработката меѓу двете држави,

Длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на меѓусебното почитување,
доверба, разбирање, добрососедство и заемно почитување на интересите на нивните држави ,
Верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските добрососедски односи меѓу
нив одговара на интересите на народите на Република Македонија и Република Бугарија,
Убедени во неопходноста од зајакнување на безбедноста и мирот, соработката и довербата во
Југоисточна Европа,

Поздравувајќи го стремежот на Република Македонија за интеграција во европските и
евроатлантските структури,
Верувајќи дека конструктивниот дијалог за сите аспекти на билатералните односи, како и за
регионални и меѓународни прашања ќе придонесе за понатамошен развој на врските меѓу двете
држави на равноправна основа,
Потврдувајќи го фундаменталното значење на Заедничката декларација од 22 февруари 1999 г. во
односите меѓу двете држави,
Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи,
Почитувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и документите на Организацијата
за безбедност и соработка во Европа, како и демократските принципи содржани во актите на
Советот на Европа,
Се договорија за следново:

Член 1
Двете Договорни страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во согласност со
основните принципи на меѓународното право и добрососедството.

Член 2
1. Двете Договорни страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите нации,
Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа и други меѓународни
организации и форуми.
2. Двете Договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската
и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за
нејзиното пристапување кон Европската Унија и НАТО. Бугарската страна ќе го сподели своето
искуство со цел да и помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за
членство во Европската Унија и ќе ја поддржи Република Македонија за добивање на покана за
членство во НАТО согласно соодветните одлуки од средбите на врвот на НАТО.

Член 3
Двете Договорни страни ќе помагаат за развој на соработката меѓу државите од Југоисточна
Европа, за зајакнување на разбирањето, мирот и стабилноста во регионот и при реализацијата на
регионални проекти, како дел од процесот за создавање на единствена Европа.

Член 4
1.Двете Договорни страни ќе одржуваат контакти и ќе остваруваат средби меѓу
претставници на органите на државната власт на различни нивоа за развој на пријателските односи
и соработката.
2.Двете Договорни страни ќе помагаат за одржување на контактите меѓу локалните власти
и граѓаните на двете Договорни страни.

Член 5
Имајќи ја предвид нивната географска блискост, двете Договорни страни ќе се стремат да
создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски услови за обезбедување на
најшироко можно движење на стоки, услуги и капитал. Тие ќе ги поттикнуваат заедничките
инвестиции и ќе обезбедат нивна заштита.

Член 6
Двете Договорни страни ќе го поддржуваат зголемувањето на туристичката размена, како и
развојот на соодветни форми на соработка во областа на туризмот.

Член 7
1.Двете Договорни страни ќе ги прошируваат и усовршуваат транспортните врски и
комуникациите меѓу нив, вклучително во рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2.Двете Договорни страни ќе се стремат кон олеснување на царинските и граничните
формалности за патниците и стоките, кои се движат меѓу нив.

Член 8
1.Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа
на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот.
2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел
продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка
мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа,
за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори,
научно толкување на историските настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за
својата работа пред владите на Договорните страни.
3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на
заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во
духот на европските вредности.

Член 9
Двете Договорни страни ќе прават напори за слободно распространување на информации,
преку поттикнување и развивање на соработката во областа на средствата за јавно информирање со
искористување на можностите на современите информативни средства. Тие ќе се ангажираат во
заштитата на авторските и интелектуалните права на творците од двете земји.

Член 10
Двете Договорни страни ќе ја унапредуваат соработката во правната и конзуларната област
и поконкретно во областа на граѓанските, казнените и административните прашања, како и за
решавање на хуманитарните и социјалните проблеми на нивните граѓани.

Член 11
1.Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува дејствија,
насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер.
2.Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија да биде
искористена против другата од организации и групи, кои имаат за цел извршување на субверзивни,
сепаратистички дејствија и дејствија кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна
страна.
3.Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии една
спрема друга.
4.Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите
државјани, на територијата на другата Договорна страна, во согласност со меѓународното право.
5.Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не треба да се
толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на
Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица, кои не се државјани на Република
Македонија.
6.Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна
пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти,
насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, кои би им наштетиле
на нивните односи.

Член 12
1.Во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој Договор, двете Договорни страни ќе
основаат Заедничка меѓувладина комисија. Комисијата се ко-претседава од Министрите за
надворешни работи на двете Договорни страни и вклучува високи официјални претставници на
двете Договорни страни.
2.Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно, со цел
преглед на ефективната примена на овој Договор, примена на мерки за подобрување на
билатералната соработка, како и решавање на прашања, кои се појавиле за време на исполнувањето
на Договорот. Секоја од Договорните страни може, по потреба, да предложи организирање на
дополнителни средби на Заедничката меѓувладина комисија.

Член 13
1.Овој Договор подлежи на ратификација согласно уставните барања на Договорните
страни. Овој Договор влегува во сила на датумот на размената на ратификационите инструменти на
двете Договорни страни и останува во сила за неопределен временски период.
2.Овој Договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете Договорни страни.
Измените се договараат по дипломатски пат и влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член.
3.Секоја Договорна страна може да го раскине Договорот со испраќање на писмено
известување до другата Договорна страна. Договорот ќе престане да биде во сила една година по
датумот на приемот на ваквото известување.

Член 14.
Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи на
билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните страни.
Потпишан во………………. на ………………………… во два оригинални примероци, секој од нив на
официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република
Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста
имаат еднаква важност.