ПРЕМИЕРОТ ЏАФЕРИ ОД ТЕТОВО : ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ИНФРАСТРУКТУРАТА СЕ ВЛОГ ЗА СИТЕ НАС, ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОСПЕРИТЕТ НА ДРЖАВАТА

0
191

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери денеска присуствуваше и се обрати на настан со кој се означи почетокот на изградбата на обиколницата на Тетово преку клучката Требош до Непроштено.

Во продолжение ви го пренесуваме интегралното обраќање на премиерот Џафери:

„Почитувани министри од кабинетот,

Почитуван директор на Јавното претпријатие за државни патишта, Ејуп Рустеми,

Почитуван градоначалник на Теарце,

Почитувани присутни,

Почитувани медиуми,

Драго ми е што денеска отпочнуваме со решение на еден горлив проблем не само за тетовци, туку и за целиот Полошки регион и пошироко. Со децении стоеше само како идеја изградбата на обиколницата околу Тетово, која создаваше невиден сообраќаен хаос за граѓаните од западниот дел на Северна Македонија и тешкотии во нивното секојдневно функционирање. Со обиколницата од улиците на централното градско подрачје ќе ги тргнеме камионите, тешките товарни возила, превозниците и транспортерите, односно  ќе имаат можност да возат по современ и безбеден пат, а со тоа ќе ги заштитиме и граѓаните кои живеат во овој регион.

Обиколницата околу Тетово е голем проект кој ќе се протега од клучката „Требош“ до Непроштено. Средствата за овој проект се  обезбедени од буџетот на Јавното претпријатие за државни патишта во износ од над 12,2 милиони евра.

Почитувани присутни,

Инвестирањето во патната инфраструктура е приоритет на Владата на Република Северна Македонија. Реализираме рекордни инвестиции во патиштата. Започнавме со реализација на најголемата капитална инвестиција во историјата на нашата земја, изградбата на Коридорот 8 и Коридорот 10-д, европски коридори кои ќе не поврзат со исток и запад, со што Северна Македонија станува клучен транзитен центар.

Кога велам исток мислам на црното море, да не има недоразбирања во смисла на идеолошките поврзувања.

Со изградбата на овие два коридори, ги зајакнуваме врските со соседите, отвораме работни места, создаваме можности за нови бизниси, ги вклучуваме во работа и домашните компании и стимулираме економски раст и зголемување на трговската размена.

Северна Македонија го менува својот лик и станува уште подостапна за инвеститорите кои се повеќе ги препознаваат нашите можности и потенцијали.

Нема да дозволиме граѓаните да бидат изолирани и исклучени од цивилизација во сопствената држава. Наш приоритет е забрзан развој на Северна Македонија, отворање на нови пазари, нови инвестиции, европска иднина овде во нашата држава. Граѓаните го заслужуваат тоа и наша обврска е тоа да го исполниме.

Почитувани,

Само минатата година реализиравме околу 400 милиони евра во капитални проекти. Имено овие неколку години успеавме да изградиме и рехабилитираме преку 1.400 километри патна мрежа. Само во патната инфраструктура инвестираме преку 2 милијарди евра.

Го подигнавме квалитетот на патиштата низ земјава, а со тоа влијаеме и на квалитетот на животот на граѓаните.

Ние не бегаме од предизвиците – докажавме дека се соочуваме со нив. Нашата примарна цел е да создадеме модерна и безбедна патна инфраструктура, која ќе овозможи рамномерен развој на сите региони во државата и квалитетно ќе не поврзе со земјите од Европската Унија и соседите. Овие инвестиции ги реализираме за да создадеме услови за економски раст, олеснувајќи го транспортот на товар и патници и отворајќи нови можности за домашните компании.

Секој километар изграден пат во земјава е влог за сите нас, за идните генерации, за економски развој и просперитет на целата држава.

Ви благодарам на вниманието!“

Kryeministri Xhaferi nga Tetova: Investimet në infrastrukturë janë një investim për të gjithë ne, për zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin e vendit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi sot mori pjesë dhe mbajti fjalim në ngjarjen me të cilën u shënua fillimi i ndërtimit të qarkores në Tetovë tek nyja Trebosh deri në Neproshten.  Në vazhdim ju përcjellim fjalimin integral të Kryeministrit Xhaferi:

„I nderuar ministër i kabinetit qeveritar,

I nderuar drejtor i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Ejup Rustemi,
I nderuar kryetar i komunës të Tearcës,
Të nderuar të pranishëm,
Të nderuar media,
Kam kënaqësinë që sot fillojmë me zgjidhjen e një problemi të kamotshëm jo vetëm për tetovarët, por edhe për gjithë rajonin e Pollogut dhe më gjerë. Me dekada ka qëndruar vetëm si ide ndërtimi i qarkores rreth Tetovës, e cila krijonte një kaos të paparë trafiku për qytetarët e pjesës perëndimore të Maqedonisë së Veriut dhe vështirësi në funksionimin e tyre të përditshëm.Me qarkoren nga rrugët e zonës qendrore të qytetit do i largojmë kamionët, automjetet e rënda të mallrave, transportuesit,  pra, do të kenë mundësi të lëvizin në një rrugë moderne dhe të sigurt dhe kështu do të mbrojmë edhe qytetarët që jetojnë në këtë rajon.Qarkorja rreth Tetovës është një projekt i madh që do të shtrihet nga nyja “Trebosh” deri në Neproshten. Mjetet për këtë projekt janë siguruar nga buxheti i Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore në vlerë mbi 12.2 milionë euro.

Të nderuar,
Investimi në infrastrukturën rrugore është prioritet i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Realizojmë investime rekord në rrugë. Filluam me realizimin e investimit kapital më të madh në historinë e vendit tonë, ndërtimin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10-d, korridoret evropiane që do të na lidhin me Lindjen dhe Perëndimin, duke e bërë Maqedoninë e Veriut një ndër qendrat kryesore transitore.

Me ndërtimi e këtyre dy korridoreve, ne i forcojmë lidhjet me fqinjët, hapim vende pune, krijojmë mundësi për biznese të reja, i inkuadrojmë në punë edhe kompanitë vendase dhe stimulojmë rritje ekonomike dhe rritje të shkëmbimit tregtar.
Maqedonia e Veriut e ndryshon pamjen e vet dhe bëhet akoma më eqasshme për investitorët të cilët gjithnjë e më shumë i njohin mundësitë dhe potencialet tona.

Ne nuk do të lejojmë që qytetarët të izolohen dhe të përjashtohen nga qytetërimi në shtetin e vet. Prioriteti ynë është zhvillimi i përshpejtuar i Maqedonisë së Veriut, hapja e tregjeve të reja, investime të reja, ardhmëri evropiane këtu, në shtetin tonë. Qytetarët e meritojnë këtë dhe është obligimi ynë ta përmbushim.

Të nderuar të pranishëm,

Vetëm vitin e kaluar kemi realizuar rreth 400 milionë euro në projekte kapitale. Gjegjësisht, në këto pak vite arritëm të ndërtojmë dhe rehabilitojmë mbi 1400 kilometra rrjet rrugor. Vetëm në infrastrukturën rrugore investojmë mbi 2 miliardë euro.

E rrisim cilësinë e rrugëve në gjithë vendin dhe me këtë ndikojmë edhe në cilësinë e jetës së qytetarëve.

Ne nuk ikim nga sfidat – kemi dëshmuar se po përballemi me to. Synimi ynë parësor është krijimi i një infrastrukture rrugore moderne dhe të sigurt, e cila do të mundësojë zhvillimin e barabartë të të gjitha rajoneve në vend dhe do na ndërlidhënë mënyrë cilësore me vendet e Bashkimit Evropian dhe fqinjët. Këto investime i realizojmë për të krijuar kushte për rritje ekonomike, duke lehtësuar transportin e mallrave dhe udhëtarëve dhe duke hapur mundësi të reja për kompanitë vendase.

Çdo kilometër rrugë e ndërtuar në vend është një investim për të gjithë ne, për brezat e ardhshëm, për zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin e gjithë vendit.

Ju faleminderit për vëmendjen!“