ПРЕМИЕРОТ ЏАФЕРИ : ЗГОЛЕМЕНИОТ БРОЈ СТУДЕНТИ, ЗБОРУВА ЗА КВАЛИТЕТНИ УСЛОВИ И НАСТАВА КОЈА СЕ ОДВИВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,МАЈКА ТЕРЕЗА”

0
130
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, денеска го посети кампусот на Универзитетот „Мајка Тереза”, при што оствари средба со ректорот, проректорите и претседателката на Сенатот на Универзитетот, а посети и дел од амфитеатрите.
Во својата изјава по посетата, премиерот Џафери посочи дека: „Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, иако е еден од помладите универзитети во државата, сепак бележи успеси, особено во однос на бројот на студенти кои сакаат да ја следат наставата на факултетите кои се во рамки на Универзитетот.“
Тој истакна дека согласно податоците од ректорската управа на Универзитетот, бројот на студенти секоја година се зголемува: „Бројот на студенти од година во година се зголемува и тоа само по себе зборува за квалитетот на којшто се одвива наставата овде. Тоа зборува и за квалитет на научно наставниот кадар и за студентите кои доаѓаат тука.“
Во рамки на посетата, премиерот Џафери ги посети и просториите на универзитетската управа, како и лабораториите во оваа високообразовна установа, која 9 години од нејзиното основање, беше без просторни услови за работа.
За Универзитетот „Мајка Тереза“, со владина одлука минатата година е доделена парцела од 50.000 метри квадратни, во кругот на поранешната касарна „Илинден“. За главниот објект, на површина од 3.300 метри квадратни, беа наменети 95 милиони денари за реновирање на просториите на главниот објект и 5 милиони денари за дополнителни потреби.
Денес, Универзитетот има 8 факултети, каде што наставата се одвива на 3 јазици. И, има 2.500 активни студенти, од сите етнички припадности, со над 100 професори и асистенти и 70 администратори кои работат во современи услови.

Kryeministri Xhaferi: Numri i rritur i studentëve flet për kushtet cilësore dhe mësimin që zhvillohet në Universitetin “Nënë Tereza”
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot e vizitoi kampusin e Universitetit “Nënë Tereza”, me ç’rast realizoi takim me rektorin, prorektorët dhe kryetaren e Senatit të Universitetit, a vizitoi edhe një pjesë të amfiteatrove.
Në deklaratën e vet pas vizitës, Kryeministri Xhaferi sugjeroi se „Universiteti Nënë Tereza” në Shkup, edhe pse ndër universitetet më të reja në shtet, megjithatë shënon suksese, sidomos në drejtim të numrit të studentëve që duan të ndjekin mësimin në fakultetet që janë në kuadër të Universitetit.” Ai theksoi se në përputhje me të dhënat e Drejtorisë së Rektoratit të Universitetit, numri i studentëve rritet për çdo vit: “Numri i studentëve prej viti në vit rritet dhe kjo vetvetiu flet për cilësinë me të cilën zhvillohet mësimi këtu. Kjo flet edhe për cilësinë e kuadrit shkencor-mësimor, edhe për studentët që vijnë këtu.”
Në kuadër të vizitës, Kryeministri Xhaferi i vizitoi edhe hapësirat e Drejtorisë së Universitetit, si edhe laboratorët në këtë institucion të arsimit sipëror, i cili 9 vite prej themelimit të saj, ishte pa kushte hapësinore për punë.
Për Universitetin “Nënë Tereza”, me vendim qeveritar vitin e kaluar u nda parcelë prej 50 mijë metrash katrorë, në rrethin e kazermës së mëparshme “Ilinden”. Për objektin kryesor, në sipërfaqe prej 3.300 metra katrorë, u dedikuan 95 milionë denarë për rinovimin e hapësirave të objektit kryesor dhe 5 milionë denarë për nevoja plotësuese.
Sot, Universiteti ka 8 fakultete, ku mësimi zhvillohet në 3 gjuhë. Dhe, ka 2.500 studentë aktivë të të gjitha përkatësive etnike, me mbi 100 profesorë dhe asistentë dhe 70 administratorë që punojnë në kushte bashkëkohore.