Прв детски ЗОО Маратон во Зоолошка градина Скопје

0
1220

Поповод, 9-ти Мај, ДенотнаЕвропавоСкопје ЗОО запрвпатќесеодржиДетски ЗОО Маратон, којсенадевамедека во иднина ќепрерасневотрадиција. Маратонот е организиранвосоработкасоАгенцијатазамлади и спорт, Атлетска федерација на Македонија, како и ГрадСкопје.

Воботаничкатаградинаќесеодржатчетиритрки- двена 150 метри ( машка и женскакатегорија, 7-8 години) и двена 100 метри ( машка и женскакатегорија, 5-6 години). Заситедечињасеобезбедниподароци , а првитетриместаодсекојакатегоријаќедобијатпосебнинагради и медали.
Пријајвувањетоќезапочнеодчетврток (25-ти април).

Податоцитезаучесникот- име и презиме и датумнараѓањесеиспраќаатнамејлот: [email protected]до 5-ти мај, а бидејќи бројот на учесници е ограничен, дел од трката ќе бидат оние кои ќе се пријават први до пополнување на бројката во секоја категорија.