ПРАТЕНИЦИТЕ РЕЏЕП ИСМАИЛ И АМАР МЕЦИНОВИЌ ОД ЛЕВИЦА НА СРЕДБА СО ШВАЈЦАРСКАТА МАБАСАДОРКА , Н.Е. ВЕРОНИК УЛМАН

0
117

Пратениците Реџеп Исмаил и Амар Мециновиќ од Левица остварија средба со швајцарската амбасадорка, Н.Е. Вероник Улман.

Во фокусот на разговорот беа две прашања, и тоа: улогата и приоритетите на Левица во новиот парламентарен мандат и Програмата за парламентарна поддршка.

Во однос на првото прашање, пратениците од Левица истакнаа дека ќе бидат главна опозициска партија во Парламентот, но и конструктивна група која ќе нуди решенија. Во овој контекст, рекоа дека ќе биде потешко затоа што сметаат дека новиот Деловник го гуши демократскиот процес и опозицијата. Исто така, го изразија ставот дека не треба да има загарантирани етнички квоти, туку да се сведува врз основа на квалитет и компетенции. Како корисна од минатото искуство, ја нагласија соработката на Швајцарската амбасада со Парламентарниот институт, чии услуги редовно ги користат.

Во продолжение беше објаснета Програмата за парламентарна поддршка, која е во втора фаза на имплементација во наредните четири години. Во првата четиригодишна успешна фаза, акцентот бил врз дигитализацијата, како и градење на капацитетите на службите. Се поддржувала работата на одредени комисии, за вклучување на маргинализирани групи, за родови прашања, климатски промени итн. Се работело доста со пратениците, најчесто преку координаторите, со цел да се развијат способности за дискусија за одредени прашања за носење решенија со консензус, затоа што се работи за добробит на законодавниот дом.

Во втората фаза од Програмата ќе се продолжи со овие теми, но повеќе ќе се работи со пратениците. Соработката вклучува размена на искуства со Швајцарскиот, Естонскиот, Францускиот парламент и Бундестагот. Средствата ги обезбедува Швајцарија, а спроведувач на Програмата е НДИ, кој има канцеларија во Собранието и чии услуги стојат на располагање на сите пратеници и собраниската служба. Со изборот на новиот мандат, треба да се формира и нов Управувачки совет, каде членуваат претседателот и генералниот секретар на Собранието и сите координатори на Пратеничката група, вклучително и Левица.

Пратениците од Левица истакнаа дека радуваат информациите дека постојат индикатори што ќе овозможат разбирање и поблизок контакт меѓу партиите.

Двете страни изразија задоволство од средбата и можност за понатамошна поинтензивна соработка во наредниот период, откако оваа млада партија ќе биде повеќе вклучена во парламентарниот процес.

Deputetët Rexhep Ismail dhe Amar Mecinoviq nga partia “E Majta” realizuan takim me ambasadoren e Zvicrës, SH.S. Veronik Ulman.

Biseda u fokusua në dy çështje, konkretisht: roli dhe prioritetet e partisë “E Majta” në mandatin e ri parlamentar dhe Programi për Mbështetje Parlamentare.

Lidhur me çështjen e parë, deputetët e partisë “E Majta” theksuan se do të jenë partia kryesore opozitare në Kuvend, por edhe grup konstruktiv që do të ofrojë zgjidhje. Në këtë kontekst, thanë se do të jetë më e vështirë, sepse konsiderojnë se Rregullorja e re e mbyt procesin demokratik dhe opozitën. Gjithashtu, shprehën qëndrimin se nuk duhet të garantohen kuotat etnike, por të redukohet në bazë të cilësisë dhe kompetencave. Si të dobishme nga përvoja e kaluar, e theksuan bashkëpunimin e Ambasadës Zvicerane me Institutin Parlamentar, shërbimet e të cilit i përdorin rregullisht.

Në vazhdim u shpjegua Programi për Mbështetje Parlamentare, i cili është në fazën e dytë të zbatimit në katër vitet e ardhshme. Në fazën e parë të suksesshme katërvjeçare, theksi u vu në digjitalizimin, si dhe ndërtimin e kapaciteteve të shërbimeve. Është mbështetur puna e komisioneve të caktuara, për përfshirjen e grupeve të margjinalizuara, për çështjet gjinore, ndryshimet klimatike, etj. Është punuar shumë me deputetët, kryesisht përmes koordinatorëve, për të zhvilluar aftësitë për të diskutuar çështje të caktuara për të miratuar zgjidhje me konsensus, sepse është në të mirë të Dhomës Ligjvënëse.

Në fazën e dytë të Programit këto tema do të vazhdojnë, por do të punohet më shumë me deputetët. Bashkëpunimi përfshin shkëmbimin e përvojave me Parlamentin zviceran, estonez, francez dhe Bundestagun. Mjetet janë siguruar nga Zvicra, ndërsa zbatues i Programit është NDI-ja, e cila ka zyrë në Kuvend dhe shërbimet e së cilës janë në dispozicion të të gjithë deputetëve dhe shërbimit të Kuvendit. Me zgjedhjen e mandatit të ri duhet të formohet Këshilli i ri Drejtues, ku anëtarësohen kryetari dhe sekretari i përgjithshëm i Kuvendit dhe të gjithë koordinatorët e Grupit Parlamentar, përfshirë edhe partinë “E Majta”.

Deputetët e partisë “E Majta” theksuan se janë të kënaqur me informacionet se ka tregues që do të mundësojnë mirëkuptim dhe kontakt më të ngushtë midis partive.

Të dyja palët shprehën kënaqësinë e tyre për takimin dhe mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm intensiv në periudhën e ardhshme, pasi kjo parti e re do të jetë më e përfshirë në procesin parlamentar.