ОПШТИНА ДОЛНЕНИ: ЛОКАЛЕН ПАТ КОСТИНЦИ-ДОЛГАЕЦ-МАРГАРИ ВО ДОЛЖИНА ОД 5.85 КМ

0
525
Овој локален пат беше комплетно запоставен со години и години, со огромни дупки на коловозот.

Движењето за автомобилите беше крајно отежнато. Така што, општина Долнени започна со негова рехабилитација.На почеток , се тампонираше целата должина на патот, а потоа и се асфалтираше во вкупната должина од 2,75 км.

Патот ќе биде комлетно асфалтиран кога ќе се обезбедат преостанатите средства од страна на Влада на РСМ.

Со оваa инвестиција се подобрија условите за жителите од трите населени места, а се обезбеди и посигурен сообраќај и транспорт на лица и стоки. Но не само на трите гореспоменати населени места, туку и пошироко во околината, и тоа: Црнилиште, Зрзе и др, бидејќи и жителите на овие населени места го користат овој пат.

Оваа инвестиција претставува уште една можност плус за зголемување на бројот на лица кои се враќаат од Скопје во овој регион, како пензионерите, така и граѓани кои сакаат да инвестираат и да започнат сопствен бизнис со земјоделство или сточарство.
Општина Долнени продолжува со инвестиции за подобар квалитет за живот за сите нејзини граѓани, без разлика на нивната етничка, верска, политички или социјална припадност.
———————–
RRUGA LOKALE
KOSTINCË-DOLLGOEC-MALLGARI
NË GJATËSI PREJ 5.85 km
Kjo rruga lokale krejtësisht ishte lënë anash vite me radhë, me vrima të mëdha në rrugë. Lëvizja e automjeteve ishte jashtëzakonisht e vështirësuar. Ashtu që, Komuna e Dollnenit filloj me rehabilitimin e kësaj rruge. Së pari u tamponua e tërë gjatësia e rrugës, kurse më pas u asfaltua në gjatësi prej 2.75 km.

Rruga do të jetë tërësisht e asfaltuar pasi që të sigurohen mjetet tjera të nevojshme nga ana e Qeverisë së RMV-së.

Me këtë investim u përmirësuan kushtet për banorët e tre vendbanimeve, si dhe po ashtu u sigurua edhe një komunikacion dhe transport më të sigurt për njerëzit dhe mallrat. Me këtë investim nuk u përfshin vetëm tre vendbanimet e lartpërmendur por edhe vendbanimet tjera përreth, siç janë: Cërnilishta, Zërzja, etj, ngase të mirat e kësaj rruge i shfrytëzojnë edhe banorët e këtyre vendbanimeve.

Ky investim paraqet edhe një mundësi shtesë për rritjen e numrit të personave që kthehen nga Shkupi në këtë regjion, siç janë pensionistët, por edhe qytetarët tjerë që dëshirojnë të investojnë dhe të fillojnë biznes në bujqësi ose blektori.

Komuna e Dollnenit do të vazhdoj me investimet edhe në të ardhmen, me qëllim që të siguroj kualitet më të mirë për jetesë për të gjithë qytetarët, pa marr parasysh përkatësisë së tyre etnike, fetare, politike ose sociale.
Фејсбук статус на официјалниот профил на општина Долнени.