МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА : КОМИСИЈАТА ЗА УПОТРЕБА НА ИМИЊА АН ЛИЧНОСТИ ДАДЕ НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИМЕТО ,,ЦАР БОРИС III”

0
354

Комисијата за употреба на имиња на личности даде негативно мислење за употреба на името Цар Борис III во називот на Здружението за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III Охрид.

Комисијата за употреба на имиња на личности на денешната седница  даде негативно мислење за употреба на името Цар Борис III во називот на  Здружението за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III Охрид. Заклучокот од седницата ќе се проследи до министерот за правда кој ќе треба да донесе решение по претходно добиеното негативно мислење од Комисијата.

 Комисијата за употреба на имиња на личности смета дека евентуалното именување  на здружението со таков назив предизвикува тензии и  нетолеранција во целото македонско општество. Се наведе дека тој е одговорен за злосторства извршени за време на бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна, при што се ликвидирани стотици граѓани. Посебно беше потенцирано мислењето дека неговата соработка и сојузништво со Третиот рахј и нагласената антисемитска политика се најдирекно одговорни и за депортацијата и екстерминацијата на илјадници Евреи од Македонија во логорот на смртта Треблинка.…

Komisioni për përdorimin e emrave të personave dha mendim negativ për përdorimin e emrit Mbreti Borisi III-të në emërtimin e Shoqatës për afirmimin e vlerave kulturore të bullgar maqedonas Mbreti Borisi III-të Ohër.

 Komisioni për përdorimin e emrave të personave në seancën e sotme dha mendim negativ për përdorimin e emrit Mbreti Borisi III-të në emër të Shoqatës për afirmimin e vlerave kulturore të bullgarëve maqedonas , Mbreti Borisi III-të Ohër. Konkluza nga seanca do t’i përcillet Ministrit të Drejtësisë, i cili do të duhet të sjellë vendim pas mendimit negativ të marrë paraprakisht nga Komisioni.

 Komisioni për përdorimin e emrave të personave konsideron se emërtimi i mundshëm i shoqatës me një emër të tillë shkakton tensione dhe intolerancë në mbarë shoqërinë në Maqedoninë e Veriut. Theksohet se ai është përgjegjës për krimet e kryera gjatë pushtimit bullgar të Maqedonisë në Luftën e Dytë Botërore, gjatë të cilit janë likuiduar qindra qytetarë. Në veçanti u theksua mendimi se bashkëpunimi dhe aleanca e tij me Rajhun e Tretë dhe politika e theksuar antisemitike, ishin përgjegjëse më të drejtpërdrejta për dëbimin dhe shfarosjen e mijëra hebrenjve nga Maqedonia në kampin e vdekjes në Treblinka.

Со почит,