МВР ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ НАБАВИ НОВИ 40 ДРЕГЕРИ ПРОТИВ ПИЈАНИ ВОЗАЧИ

0
127

Набавени нови 40 дрегери – со подобра опрема за полицијата до поголема безбедност за граѓаните

Министерството за внатрешни работи набави нови 40 етилометри (познати уште и како дрегери) кои ќе бидат предадени на сообраќајната полиција за санкционирање на возачите што управуваат возила под дејство на алкохол. По неодамнешната набавка на 50 модерни, технички високо-софистицирани радарски уреди, продолжуваме со опремувањето на сообраќајната полиција со цел уште поголемa безбедност на патиштата.

Токму возачите кои управуваат возило под дејство на алкохол се причинители на голем број тешки сообраќајни незгоди и затоа нивното санкционирање е еден од приоритетите на сообраќајната полиција. Сега сообраќајната полиција има 145 етилометри, за разлика од само осум етилометри во 2017 година.

Постојаното вложување во сообраќајната полиција и професионалното работење на полициските службеници придонесуваат за континуирано намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Со новата опрема дополнително ја зголемуваме безбедноста на патиштата, а и во наредниот период продолжуваме со сите потребни набавки за да обезбедиме максимални услови за сообраќајната полиција.

Како резултат на посветеноста за создавање безбедни средини за граѓаните, минатата 2020 година е година со најмал број на жртви, а од 2017 година наваму бројот на жртви континуирано се намалува.
————————-
Janë blerë 40 aparate të reja (dregerë)- me pajisje më të mira deri te siguria më e madhe për qytetarët

Ministria e Punëve të Brendshme u furnizua me 40 etilometra ( të njohura edhe si dregerë) të cilët do t’i dorëzohen policisë së trafikut për sanksionimin e shoferëve të cilët drejtojnë automjetet nën ndikimin e alkoolit. Pas furnizimit të para disa kohëve me 50 pajisje moderne, radarë teknikisht shumë lartë të sofistikuar, vazhdojmë me pajisjen e policisë së trafikut me qëllim të sigurisë më të madhe në rrugë.

Pikërisht shoferët të cilët drejtojnë automjetet nën ndikimin e alkoolit janë shkaktarët të numrit të madh të aksidenteve në trafik dhe për këtë sanksionimi i tyre është një nga prioritetet e policisë.Tani policia e trafikut ka 145 etilometra, për dallim të tetë etilometrave në vitin 2017.

Investimi i vazhdueshëm në policinë e trafikut dhe puna profesionale e nëpunësve policorë kontribuojnë për zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të viktimave në aksidente trafiku. Me pajisjet e reja në mënyrë plotësuese e zmadhojmë sigurinë në rrugë, por edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë me të gjitha furnizimet që të sigurojmë kushte maksimale për policinë e trafikut. Si rezultat i përkushtimit për krijimin e hapësirave të sigurta për qytetarët, viti i kaluar 2020 ishte viti me numrin më të vogël të viktimave, kurse nga viti 2017 numri i viktimava në mënyrë të vazhdueshme po zvoglohet.