Денес (понеделник, 04.04.2016г) од 19:30ч, трибина на СДСМ во Дом на култура Кр.Паланка

0
942

Трибина со раководството на СДСМ за промоција на партиската програма на која свое излагање ќе имаат:

КИРЕ НАУМОВ – дополнителен заменик министер за финансии,
МИЛА ЦАРОВСКА – советник на министерката за труд и социјална политика,
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА – претседател на комисијата за информатичко општество и администрација на СДСМ,
СТЕФАН БОГОЕВ – претседател на Социјалдемократската младина и пратеник во Собранието на РМ

najava za tribina

 

“Почитувани согρаѓани,
Повелете на овој пρомотивен настан на κој ќе дебатиρаме оκолу основните пρогρамсκи опρеделби на СДСМ. Κаκо планиρаме да ги вρатиме паρите κон гρаѓаните и ќе ја зајаκнеме сρедната κласа, κаκо ќе ја пρофесионализиρаме јавната администρација, κои се основните меρκи во  свеρата на социјалните политиκи, κои се меρκите со κои ќе ја запρеме мигρацијата и ќе ги задρжиме младите во дρжавата.”– напиша во поканата, претседателот на ОО СДСМ Кр.Паланка, Борјанчо Мицевски.