БРАВО ЗАЕВ: НАМАЛЕН БРУТО ДОЛГОТ НА ДРЖАВАТА ЗА 500 МИЛИОНИ ЕВРА!!!

0
1397

Народна банка на Република Северна Македонија

7 hrs · 

Во последниот квартал на минатата година:

– Бруто надворешниот долг се намали за 489 милиони евра и изнесува 7.908 милиони евра (73,7% од БДП).

– Бруто надворешните побарувања се намалија за 227 милиони евра и изнесуваат 5.260 милиони евра (49% од БДП).

– Нето надворешниот долг е намален за 263 милиони евра, како резултат на поголемото квартално намалување на обврските во однос на побарувањата и изнесува 2.647 милиони евра (24,7% од БДП).

– Негативната нето меѓународна инвестициска позиција е намалена за 78 милиона евра и изнесува 5.946 милиони евра (55,4% од БДП).

Најновото соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција е достапно на: http://nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie-st-29032019.nspx

#НароднаБанка