Ауууу, јеботe која фаца излезе од бачилото на Грујо: Валентина Божиновска во строг пост јавно мрси муда, а бомбите на Заев и се премрсни!

0
1300

valentin boz

„Не­доз­во­ли­во е во вре­ме на пост, хри­сти­ја­нин на хри­сти­ја­нин да ви фр­ла гро­зни бом­би. Мал­ку да има па­мет ли­де­рот на СДСМ, Зо­ран За­ев ќе ре­че јас ова не го пра­вам за вре­ме на пост. Ова е це­ло вре­ме во те­кот на строг пост. Ова е по­ткопување на ре­ли­ги­ја­та, на де­мо­хри­сти­јан­ски­от прин­цип, на кул­ту­ра­та, на тра­ди­ци­ја­та“, изјави Ва­лен­ти­на Бо­жи­нов­ска, пре­тсе­да­тел­ка на Ко­ми­си­ја­та за вер­ски за­ед­ни­ци.

– Заев рас­ту­ра сѐ. Гра­деј­ќи го ова за вре­ме на пост, ние до­а­ѓа­ме до со­ци­о­ло­шко-пси­хо­ло­шки­от мо­мент – ка­рај­те се, уби­вај­те се, Ма­ке­дон­ци не са­кај­те се. Ај­де ќе се уда­ви­ме си­те ме­ѓу­се­бе. На­пра­ви та­ква ме­то­до­ло­ги­ја, за вре­ме на пост го раз­ру­ши прин­ци­пот. Се­то тоа што го гра­де­ла ВМРО-ДПМНЕ ка­ко де­мо­хри­сти­јан­ска пар­ти­ја, тој го раз­урна за вре­ме на строг пост – ве­ли Бо­жи­нов­ска.

Оваа изјава наиде на потсмев на социјалните мрежи, но и на едно потсетување – што зборуваше Божиновска за Никола Груевски и за „портокаловите“ и нивниот „церебрален казамат во главите“. Еве го видеото од тој нејзин настап:

[youtube height=”500″ width=”600″]https://www.youtube.com/watch?v=01PicBWao5I[/youtube]