АНГЕЛОВ: ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА НА ЕК ЗА БРОЈОТ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112 ВО ЦУК

0
465
Според извештајот на Европската комисија, Центарот за управување со кризи успешно го имплементираше проектот за воведување на 112 како дел од напорите на земјата за приближување кон ЕУ регулативата, вредностите и стандардите. Бројот 112 е достапен за сите граѓани во целата земја.

Кога и да се соочат со вистински итен случај, каде било во Р.С. Македонија, граѓаните секoгаш можат да се јават на бројот 112, 24 часа на ден, секој ден, секогаш кога се во опасност или им е потребна полициска интервенција, лекарска помош, противпожарна заштита или сакаат да пријават било каква друга опасност која не е итна но го загрозува нивниот живот, здравје или имот.

Во работниот документ на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија во 2023 година, во Поглавјето 27 што се однесува на Животната средина и климатските промени, во делот Цивилна заштита стои дека “Европскиот број за итни повици Е 112 од февруари 2022 година е достапен за сите граѓани во целата земја. Центарот за управување со кризи успешно го имплементираше проектот за воведување на Е 112 како обврска од Законот за управување со кризи и како дел од напорите на земјата за приближување кон ЕУ регулативата, вредностите и стандардите.”

Во Поглавјето 10: Дигитална трансформација и медиуми, се упатува на потребата за продолжување по истиот пат, имено, зголемување на капацитетите на Е 112 службите и услугите, со подобрување на капацитетите за комуникација помеѓу нив и зајакнати човечки ресурси (по број и континуирана обука).

Центарот за управување со кризи активно работи на зајакнување и унапредување на бројот 112 со сопствени сили и ресурси но и со аплицирање за нов ЕУ проект за надградба на капацитетите на 112.
Фејсбук статус на Стојанче Ангелов, директор на ЦУК и претседател на ,,Достоинство”.