Ова се режимските „инвестиции“ на Црни Грујо кои отвораат нови работни места: Вра­бо­те­ни­те во „Про­дис“ во зо­на­та Бу­нар­џик 8 ме­се­ци без плати!

0
1448

Вра­бо­те­ни од фа­бри­ка­та за ор­ган­ски про­из­во­ди и хо­ме­о­пат­ски ле­ко­ви „Про­дис“, ко­ја е смес­тен во сло­бод­на­та зо­на „Бу­нар­џик“, се жа­лат де­ка ве­ќе 8 ме­се­ци не зе­ма­ле плата, де­ка прак­тич­но ед­на го­ди­на фа­бри­ка­та не пра­ви но­во про­из­вод­ство и де­ка ма­га­ци­ни­те се пол­ни со стока, а дел е со ис­те­чен ро­кот, јавува „Слобоен печат“.

Ло­ша­та фи­нан­сис­ка сос­тој­ба ја пот­врду­ва­ат и во „Про­дис“, но ве­лат де­ка си­ту­а­ци­ја­та е пред раз­реш­ница.

– Има­ме проб­леми, но ве­ќе сме во зав­ршна фа­за со про­це­сот со кој ќе ги ре­ши­ме тие проб­леми. На­ши­те про­из­во­ди беа на­ме­не­ти за Ру­си­ја и за Укра­ина, но со та­мош­ни­те слу­чу­вања, осо­бе­но во Укра­и­на из­во­зот ре­чи­си сопре. За­тоа ба­рав­ме но­ви па­за­ри и ве­ру­вам де­ка нај­дов­ме из­лез – ве­ли Кос­та Ди­мов, ди­рек­тор на „Про­дис“.

Во тех­но­лошко-ин­дус­трис­ки­те зо­ни ком­па­ни­и­те се ос­ло­бо­де­ни од да­нок на до­бив­ка и од пер­со­на­лен да­нок во рок од 10 го­дини, а до­би­ва­ат бес­пла­тен прик­лу­чок за га­со­вод и во­до­вод.

Целиот текст ОВДЕ